Top 20 câu STT dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi

Top 20 câu STT dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi

Top 20 câu status (stt) dành cho những kẻ lươì biếng, ăn không ngồi rồi, suy nghĩ viển vông, không muốn làm việc mà chỉ muốn nguồi hưởng lợi lộc mà thôi. Người lười biếng không bao giờ vội vàng để...
read more