Chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến

Chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến

Trước nay, ba bài Thu ẩm, Thu điếu, Thu vịnh(1) của Nguyễn Khuyến đã được bình phẩm rất nhiều. Những bài thơ này được coi là tiêu biểu cho hồn thơ Nôm Nguyễn Khuyến, xác lập vị thế Nguyễn Khuyến là...
read more