Stem là gì? Chương trình giáo dục stem trong trường phổ thông

Stem là gì? Chương trình giáo dục stem trong trường phổ thông

Việt Nam đang thúc đẩy triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông để học sinh hướng đến các hoạt động thực hành và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết...
read more