Top 20 câu STT cuộc sống của ta thì chính ta hãy định đoạt nó

Top 20 câu STT cuộc sống của ta thì chính ta hãy định đoạt nó

Top 20 câu status cuộc sống của ta thì chính ta hãy định đoạt nó vì chỉ bản thân bạn mới có quyền quyết định số phận của của mình, kiểm soát cuộc đời mình. Cuộc sống này là của chúng...
read more