Truyện Hành tẩu Âm Dương

Truyện Hành tẩu Âm Dương

( Bản quyền thuộc Waka) Chương 1: Thước mực* trấn tà (*)Thước mực: một dụng cụ của thợ mộc, gồm ba thành phần chính: mực, dây và tàu (hũ chứa, máng chứa mực). Mực hay chất lỏng có pha màu...
read more