Truyện Hành Tẩu Âm Dương (chap 2)

Truyện Hành Tẩu Âm Dương (chap 2)

(Bản quyền thuộc Waka) Chương 2: Thi khí hút quan tài “Cái gì? Không khiêng được quan tài lên?” Ông nội nghe bác Cả nói vậy liền giật mình, nhưng cũng lập tức bình tĩnh lại ngay, ông hỏi: “Đại...
read more