Top 20 câu STT trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu

Top 20 câu STT trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu

Top 20 câu status trên thế giới này có một người mà đời này không thể thiếu đó là người bạn thên vì đó là người hiểu rõ bạn nhất ngoài bản thân bạn. Bạn thân chính là tình nhân cả...
read more