Phân tích quan niệm nghệ thuật về cái Đẹp của Nguyễn Huy Tưởng trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”

Phân tích quan niệm nghệ thuật về cái Đẹp của Nguyễn Huy Tưởng trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”

Phân tích quan niệm nghệ thuật về cái Đẹp của Nguyễn Huy Tưởng trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”   Với quan niệm, cái đẹp của nghệ thuật phải là cái đẹp siêu phàm, Nguyễn Huy Tưởng đã...
read more